آسایشگاه

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۲۹: آسایشگاه

به بیست و نهمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: آسایشگاه دروژبا (Druzhba Sanatorium) طراحی: ایگور واسیلفسکی (Igor Vasilevsky) و نودار کانچلی

Read More