مدرسه هنر

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۴۸: مدرسه هنر

 به چهل و هشتمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: Atheneum طراحی: ریچارد مایر محل اجرا: نیو هارمونی، ایندیانا،

Read More