پاریس

دوز روزانه معماریمعرفی بنامعماری

دوز روزانه معماری شماره ۹: گنبد سفید

به نهمین دوز روزانه معماری خوش آمدید. نام پروژه: دفتر مرکزی حزب کمونیست (PCF) معمار: اسکار نیمایر محل اجرا: پاریس، فرانسه (1972)

Read More