نمودارهای تنظیم شرایط محیطی

مجموعه نمودارهای پرکاربرد برای درس تنظیم شرایط محیطی شامل:

۱- نمودار محدوده آسایش

۲- نمودار سایکرومتریک

۳- نمودار مسیر جرکت خورشید

۴- نمودار نقاله خورشیدی